Maaike Weidema NT2 Dutch lessons

A small-scale language institute by Dutch trainer Maaike Weidema

Een kleinschalig taalinstituut van NT2-docent Maaike Weidema

Tailor made courses

Op maat gemaakte cursussen

Grouplessons and private courses

Groepslessen en individuele cursussen